Na temelju članka 18. Odluke o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i korištenja sanitarnih čvorova i organizacije ostalih turističkih aktivnosti na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti" Kravica(01-02-258/15, SL. glasnik općine Ljubuški 1/15) i…
Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka.
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u području dijela grada sjeverno od Trgocoopa ( O.Š. Marka Marulića, DZ. Ljubuški …) da će radi sanacije kvara na vodovodnoj cijevi u blizini zgrade veterinarske stanice u gradu…
Poštovani, Sukladno čl.10. st.1. toč. e) Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14) ovim putem izražavamo namjeru sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora na užem području Međugorja, točnije u neposrednoj blizini crkve sv. Jakova u krugu od 100…
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA JP „PARKOVI“ D.O.O. LJUBUŠKI
Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 26. st.1. alineja 6. Statuta JP Parkovi d.o.o. Ljubuški, a u skladu sa Programom rada i financijskim planom za 2016. Godinu, v.d. direktor…
Plani javne nabave po pitanju robe, usluga i radova za 2015. godine!
Novim Zakonom o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), koji je stupio na snagu 27. svibnja 2014. godine, a počeo se sukladno članku 125. stavak 1. istog zakona primjenjivati dana 27. studenog 2014. godine, u svim područjima koji…

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630