Odluka o dodjeli javnih ovlasti

Na temelju članka 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu ŽZH ("N. Novine ŽZH" broj 9/13), članka 26. Zakona o organizaciji tijela uprave ŽZH ("N. Novine ŽZH" broj9/06) i članka 120. Statuta općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj:4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), Općinsko vijeće Ljubuški na XI. sjednici održanoj 19.07.2013.godine, d o n o s i

ODLUKU
o povjeravanju javnih ovlasti JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški

Članak 1.

Ovom Odlukom se JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški čije je utemeljitelj općina Ljubuški povjerava dio javnih ovlasti, vezanih za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
-    održavanje javne rasvjete,
-    održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta,
-    održavanje javnih parkinga i naplate parkiranja,
-    čišćenje i održavanje javnih zelenih površina,
-    čišćenje i održavanje turističke zone „objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti" Kravica, te naplata ulaza, parkinga i ostalih usluga na istoj.

Članak 2.

Poslove iz članka 1. ove Odluke JP "Parkovi" d.o.o. obavljat će sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, programu održavanja komunalne infrastrukture i drugim zakonskim propisima koji uređuju navedenu oblast.
Obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke zasniva se na načelima: samostalnosti u radu, zakonitosti, transparentnosti, javnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, profesionalnoj nepristranosti i drugim načelima utvrđenim zakonom.

Članak 3.

Upravni nadzor nad obavljanjem poslova iz članka 1. ove Odluke obavljat će se sukladno pozitivnim propisima koji reguliraju ovo materiju.
JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški dužno je nadležnom tijelu uprave, koje vrši upravni nadzor, najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o vršenju povjerenih javnih ovlaštenja, te na njegovo traženje dostaviti određene podatke i dokumenta koja su od značaja za vršenje nadzora. Ako JP "Parkovi" d.o.o. Ne vrši povjerene poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, tijelo uprave koje vrši upravni nadzor, obvezno će dati pismeno upozorenje i predložiti mjere u cilju obavljanja povjerenih poslova u skladu sa zakonom.


Članak 4.

U vršenju upravnog nadzora nadležno tijelouprave ima pravo i dužnosti da:
-    provodi inspekcijski nadzor i u okviru svoje nadležnosti osigurava zakonito i u propisanim rokovima obavljanje poslova iz javnog ovlaštenja,
-    rješava po žalbama protiv donesenih upravnih akata u vršenju povjerenih javnih ovlaštenja, kad je to utvrđeno zakonom,
-    prema potrebi daje stručne upute i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na vršenje povjerenih ovlasti,
-    poduzima i druge mjere i vrši druga prava koja ima drugostepeni organ uprave u upravnom postupku.

Članak 5.

Međusobna prava i obveze između općine Ljubuški i JP "Parkovi" d.o.o. će se regulirati posebnim ugovorima koje će potpisati Općinski načelnik i JP "Parkovi" d.o.o.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Ljubuški.


OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Broj: 01-02-1413/13 Ljubuški, 19.07.2013. godine
PREDSJEDNIK, Toni Kraljević, v.r.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630