Odluka o grobljima

Na temelju članka 8 Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine ŽZH 9/13) članka 17. stavak 1. alineja 15. i članka 120. stavak 1. Statuta općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški" broj: 4/06, 2/08,4/09 i 4/12), Općinsko vijeće Ljubuški na XI. . sjednici održanoj 19.07.2013. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Članak 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena dopuna Odluke o grobljima ("Sl. glasnik općine Ljubuški" broj: 3/08), u daljnjem tekstu Odluka.

Članak 2.

U članku 3. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:
" Grobljem iz članka 2. st.1. točka 1. ove Odluke upravlja JP Parkovi d.o.o Ljubuški (u daljnjem
tekstu: Uprava groblja)."


Članak 3.

U ostalim odredbama Odluka iz članka 1. ove Odluke ostaje neizmijenjena.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Ljubuški.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1415/13 Ljubuški, 19.07.2013.godine
PREDSJEDNIK,

Toni Kraljević, v.r.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630