JP „PARKOVI“ d.o.o. Ljubuški

 ...sa sjedištem u Ljubuškom ul. Nikole Šopa 8 osnovana su temeljem odluke OPĆINSKOG VIJEĆA Ljubuški na temelju odluke broj 01-02-1225/13 od 25.06.2013.god.
Upisana u sudski registar općinskog suda Široki Brijeg od 19.09.2014.pod brojem 064-0-RES-14-000331.

Javno poduzeće PARKOVI d.o.o. Ljubuški u smislu zakona je pravna osoba koja obavlja djelatnosti od općeg i javnog interesa, te djelatnosti prodaje proizvoda i vršenje usluga na tržištu.

Osnovne djelatnosti JP „PARKOVI“ d.o.o.  Ljubuški :
1. VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA
2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
3. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
4. ODRŽAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
6. PARKING
7. PJ KRAVICA

JP „Parkovi „ su ugovorom potpisanim sa općinom definirali način obavljanja i sufinanciranja ovih djelatnosti koji se uglavnom odnosi na područje grada Ljubuškog i drugih naselja po potrebi.   

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630